Condicions generals

Dades d’identificació

FORMACIÓ I TREBALL, EMPRESA D’INSERCIÓ, en endavant FORMACIÓ I TREBALL, va ser creada el 2005 i acollida a la Llei 27/2002, amb què es desenvolupen serveis que permeten assolir la inserció laboral de persones en risc d’exclusió. El seu domicili és Ramon Llull, 430-438, de Sant Adrià de Besòs (08930); N.I.F. B64044837; Correu electrònic: fit@formacioitreball.org 

Per qualsevol qüestió o dubte que estigui relaciona amb l’accés i ús de la pàgina web o de les presents Condicions General es pot dirigir un e-mail amb la seva sol·licitud i les dades de contacte a la següent adreça: fit@formacioitreball.org 

Condicions

Aquestes Condicions constituiran un acord legalment vinculant entre el client i Formació i Treball. L’ús del Site obliga al Client, de forma inequívoca, a la plena acceptació de les disposicions incloses en les Condicions Legals, en la versió publicada en la web www.botigaamiga.org en el moment en què el Client accedeix al Lloc Web.

D’on provenen els productes que es venen a www.botigaamiga.org?

Són tots productes de segona mà que provenen de donacions de particulars i d’empreses que col·laboren amb Formació i Treball. Per a més informació es pot visitar la web www.formacioitreball.org

Comandes

La comanda podrà realitzar-se a través de la web www.botigaamiga.org. El preu de cadascun dels productes serà el que en el moment de la compra aparegui en la web. Formació i Treball podrà modificar el preu dels productes sense necessitat d’informar els clients. De la mateixa manera, Formació i Treball podrà afegir o treure productes sense necessitat d’informar els clients.

Formació i Treball procura il·lustrar i descriure de la manera més precisa possible l’estat dels productes que apareixen en el seu lloc web tenint present que són productes de segona mà provinents de donacions de particulars i d’empreses que col·laboren amb Formació i Treball.

El Client es compromet al fet de que tota la informació facilitada sigui certa i actualitzada en el moment de la compra.

Pagament

El preu de tots els productes serà amb l’IVA ja inclòs.

El pagament podrà ser mitjançant targeta bancària.

El Client es compromet a disposar de fons o crèdit en el compte per a afrontar la integritat de la comanda sol·licitada a través de www.botigaamiga.org

Lliurament

Un cop realitzada la compra a través de la pàgina web www.botigaamiga.org el Client rebrà un e-mail de confirmació de la compra. En aquest missatge trobarà un codi. Passades les 72 hores hàbils després d’haver realitzat la compra, presentant el codi (mitjançant mòbil o imprès) en la Botiga Amiga ubicada al carrer Ramón Llull 430-438 (08930) de Sant Adrià de Besòs en l’horari de Dilluns a Divendres de 12 a 18 hores i els Dissabtes de 10 a 13 hores.

Quant de temps tinc per recollir el producte?

El producte comprat estarà disponible per a la seva recollida transcorregudes 72 hores laborables. Aquest producte es mantindrà en la Botiga Amiga situada al carrer Ramón Llull 430-438 (08930) de Sant Adrià de Besòs durant 15 dies, passat aquest temps per a recollir-lo haurà de posar-se en contacte amb nosaltres a través de l’e-mail: baonline@formacioitreball.org

Enviament de productes

No es realitzen enviaments. Actualment els productes comprats només es poden recollir a la Botiga Amiga situada al carrer Ramón Llull 430-438 (08930) de Sant Addrià de Besòs en horari de Dilluns a Divendres de 10 a 18 hores i els Dissabtes de 10 a 13 hores.

Reserva de productes

No es poden realitzar reserves de productes, només es pot realitzar la compra dels productes que estiguin disponibles en aquell moment. Al tractar-se de productes de segona mà, normalment només hi ha una unitat per cada producte.

Si compro un producte i quan l’he recollit no m’agrada, el puc retornar?

Sí, pots retornar el producte i es farà el retorn de l’import amb el mateix mètode de pagament, a través de la targeta bancària.

Com es tramita una devolució?

Una vegada tinguis el producte si no t’agrada o no és el que esperaves el pots retornar, tens un termini de 14 dies, contant des de l’endemà de la seva recepció. Per fer el retorn has d’anar a la Botiga Amiga situada al carrer Ramón Llull 430-438 (08930) de Sant Adrià de Besòs en horari de Dilluns a Divendres de 10 a 18 hores i els Dissabtes de 10 a 13 hores on es retornarà l’import de la compra utilitzant el mateix mètode de pagament.

El document de desistiment que l’empresari ha de lliurar a la persona consumidora ha d’incloure la informació següent:

 • La seva identificació com a document de desistiment.
 • El nom i l’adreça del destinatari o destinatària.
 • Les dades identificatives del contracte i dels contractants.
 • El període durant el qual la persona consumidora pot exercir el dret de desistiment.
 • Les condicions de l’exercici.
 • La quantia i la forma de pagament de les despeses de devolució, si n’hi ha.
 • Les modalitats de restitució del bé o servei rebut.

En cas d’exercici del dret de desistiment, l’empresari ha de retornar els diners en un termini màxim de 14 dies naturals des que n’és coneixedor. 

Transcorregut el termini de 14 dies naturals sense que el consumidor i usuari hagi recuperat la suma que se li deu, té dret a reclamar-la duplicada, sense perjudici que a més se l’indemnitzi pels danys i perjudicis que se li hagin causat.

Pel que fa als béns, el dret de desistiment no es pot exercir en cas que:

 • s’hagin personalitzat.
 • puguin fer-se malbé amb rapidesa.
 • estiguin precintats i no siguin aptes per al retorn per raons de salut o d’higiene o que s’hagin desprecintat després del lliurament.
 • s’hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.
 • el preu depengui de les fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pot controlar i que es puguin produir durant el termini d’exercici del dret de desistiment.
 • es tractin de continguts digitals sense suport material (CD i DVD).

Risc i Propietat

Els risc de mal o pèrdua dels Productes passarà al Client en el moment de la recollida del producte a la Botiga Amiga indicada.

Sense perjudici del lliurament i el pas del risc dels Productes, la propietat dels Productes no es transferirà de Formació i Treball al Client fins que Formació i Treball hagi rebut el pagament del preu de la comanda.

Cancel·lació de la comanda

La cancel·lació de la comanda haurà de ser comunicada mitjançant e-mail al correu baonline@formacioitreball.org

Manca de disponibilitat del producte

En cas de que el producte sol·licitat no estigui disponible Formació i Treball ha d’avisar al Client perquè pugui recuperar els quantitats abonades en un termini màxim de 14 dies.

En alguns casos el producte contractat es pot substituir per un altre de característiques semblants sense cap augment de preu, però cal de que Formació i Treball n’hagi informat prèviament al Client.

Prova

Excepte prova en contrari, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis primers mesos posteriors al lliurament del producte existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat, expirat aquest termini, cessa la presumpció.

Abast de la garantia

La responsabilitat del venedor es basa en que:

 1. Les característiques, qualitat i prestacions del producte venut siguin les mateixes que les descrites a la web www.botigaamiga.org
 2. El producte venut és apte a l’ús per al qual es destinin els productes del mateix tipus i presenta la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el Client pugui amb fonament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte per a la fi que va ser pactat en el moment de la seva adquisició. Sempre tenint en compte les especificacions i característiques del ben declarades en el moment del contracte.
 3. Si el comprador coneixia faltes de conformitat en el bé en el moment de la seva compra o no les hagués pogut ignorar, aquestes no estaran cobertes per la garantia.

Drets del consumidor

Sempre que el bé tingués faltes de conformitat, el comprador, i per aquest ordre, podria reclamar:

 1. Reparació del producte:

Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor podrà exigir la reparació, tret que aquesta resulti desproporcionada. Es considera desproporcionada quan el cost no guardi proporció amb el valor del producte. La reparació del producte es farà en un termini raonable.

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 120 g) del Reial decret legislatiu 1/2007 el Client no podrà exigir la substitució del producte.

 • Rebaixa del preu / resolució del contracte:

Procedirà sempre que la reparació, no aconsegueixi la conformitat del producte segons contracte, o aquesta sigui desproporcionada. Sinó s’aconseguís un acord entre venedor i comprador sobre la rebaixa del preu, procedirà la resolució del contracte. La resolució no procedirà quan la falta de conformitat sigui d’escassa importància.

La garantia dels productes www.botigaamiga.org als productes venuts és conforme a el que s’estableix en la Llei-Reial decret legislatiu 1/2007 i les Condicions Generals dels seus contractes.

Garantia dels productes

En Formació i Treball apliquem la normativa d’aplicació sobre garanties en la venda de béns de consum, que ve determinada pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Des de Formació i Treball et garantim, segons les lleis vigents i les següents condicions, tots els productes que distribuïm. El client pot dirigir-se al venedor, que respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin durant els dos primers anys, sempre que el producte compleixi els requisits i compliment de la garantia d’un producte de segona mà. Quan la falta de conformitat es manifesta amb posterioritat als sis mesos, l’aquirent haurà d’acreditar que aquesta falta de conformitat estava en el moment del lliurament d’aquest producte. En qualsevol cas, durant el temps que et vegis privat del teu producte, se suspèn el còmput del termini de la garantia, per exemple, si la reparació d’un producte dura 15 dies, el termini de garantí acabarà 15 dies després de l’originalment previst.

La reclamació d’aplicació de garantia sempre s’haurà de fer seguint les instruccions indicades, prèvia sol·licitud a través de l’e-mail baonline@formacioitreball.org.

Totes les comandes estan cobertes per la garantia sempre que el producte:

 • No s’ajusti a la nostra descripció o les qualitats no es corresponguin amb les indicades.
 • Presenti errors tècniques que no s’hagin especificat en la descripció.

Com a consumidor i usuari tens dret a:

 • Reparar o substituir. Podràs optar per la reparació o substitució, tret que una de les dues opcions resulti impossible o desproporcionada (es considerarà desproporcionada la que imposi al venedor costos que no siguin raonables). Si l’opció triada és la reparació del producte es realitzarà en un termini de temps raonable i de manera totalment gratuïta per al consumidor.
 • Sol·licitar la rebaixa del preu o la resolució del contracte. Si la falta de conformitat és d’escassa importància, el consumidor no podrà exigir la resolució del contracte.

Anul·lació de garanties

No podrem aplicar la garantia en els casos en els quals:

 • Perds, trenques, et cau o el producte té danys causats per un mal ús o per causes alienes al propi aparell. Tampoc s’aplicarà si un tercer no autoritzat per Formació i Treball obre i/o manipula el producte.
 • No presentis el número de comanda vàlida.
 • Les dades personals, detalls de la comanda i detalls del producte que has registrat en la sol·licitud de devolució no coincideixen amb els detalls de l’ordre de compra original.
 • No s’entrega al costat del producte tots els accessoris inclosos en el seu enviament original.

Aquestes condicions de garantia no afecten als drets estatutaris del consumidor emparats per la legislació aplicable.

Puc vendre productes www.botigaamiga.org?

No, no comprem productes. A través de www.botigaamiga.org només es poden trobar productes per a comprar.

Què fa la Fundació amb els beneficis obtinguts amb la venda de productes?

Són destinats íntegrament a programes d’inserció laboral de persones en risc d’exclusió social ateses Formació i Treball. Per a més informació es pot visitar la pàgina web: www.formacioitreball.org

Puc trobar aquests productes en alguna botiga física?

No, els productes que trobaràs a la web www.botigaamiga.org només estan disponibles a través d’aquest canal de compra. A la xarxa física de Botigues de Formació i Treball pots conèixer el nostre projecte tèxtil.

Com es pot contactar directament amb www.botigaamiga.org?

A través del formulari de contacte que es troba a la web o bé enviant un e-mail a baonline@formacioitreball.org

Ús de Cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar contingut relacionat amb les seves preferències mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.